joi, 7 august 2014

COMUNA BUBUIECI - FILE DIN ISTORIE ŞI ACTUALITATE

Mîrza, Vitalie. Comuna Bubuieci - file din istorie şi actualitate / Vitalie Mîrza, Alexandru Stratulat; au contribuit: Andrei Ţulea [et al.]. - Chişinău: S.n., 2013 (Tipogr. " Reclama"). - 272 p.
Această lucrare reflectă istoria comunei, din actualitatea de azi, se redă activitatea consătenilor, lupta lor pe parcurs pentru binele societăţii, şi arata rezultatele obţinute.
A elaborat:
Diana JIERU

miercuri, 6 august 2014

SÂNGEREI

Anatol Eremia, Vitalie Ciobanu, Alexandru Furtună, Viorica Răileanu, Albina Dumbrăveanu, Vasile PavelL, Nicolae Băieşu, Dinu Poştarencu. Sângerei: oameni, istorie, spiritualitate. Ch.: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2012. 320 p. (monografie). ISBN 978-9975-4307-5-3

Noutatea acestei cărţi constă în faptul că cititorului i se propune o ediţie enciclopedică care structurează informaţii despre cadrul geografic şi istoric, despre viaţa culturală şi spirituală, eseuri biografice despre 60 de personalităţi originare din acest raion, precum şi o succintă expunere a materialelor documentare referitoare la istoria tuturor celor 70 de localităţi (incluzând oraşele Sângerei şi Biruinţa) ale acestei unităţi administrative din centrul Republicii Moldova.
A elaborat:
Diana JIERU


marți, 5 august 2014

CHIŞINĂU 1936-1996

Chișinău: 1936-1996 / Mariana Șlapac, Ana Boldureanu, Eugen Nicolae [et al.]. – Ch. : VALMAS-TERRA RUXANDA, 1996. – 32 p.
Cartea conține descrierea din punct de vedere istoric și geografic a orașului Chișinău în limba română și franceză. Lucrarea prezintă, în mare parte, imagini vechi a monumentelor din Chișinău, cât și fotografii ale edificiilor actuale de importanță națională (Clădirea vechii Primării, Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Biserica Sfântul Ilie, Biserica Luterană, Penitenciarul, Gimnaziul nr. 1 de băieţi, Farmacia Kagan, Gimnaziul de fete al Zemstvei, Seminarul Teologic, Reşedinţa familiei Bagdasarov, Sala cu Orgă, Palatul Republicii, Castelul de apă ş.a.).
A elaborat:
Diana JIERU

CHIŞINĂU

Chişinău : [album]  / concepţie : Ioan Mânăscurtă ; red-şef coord. : Ion Anton. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1996. – 200, [32] p. : il. – Text în limbile rom., engl., rusă.
Lucrarea reprezintă un album cu imaginea monumentelor, busturilor scriitorilor de pe Aleea Clasicilor, locaşelor sfinte, muzeelor, parcurilor, clădirilor administrative şi de locuit din Chişinău. Cartea include Tabelul cronologic al Chişinăului, începând cu anul 1436 – de la prima atestare documentară a localităţii până în anul 1996. Tabelul este însoţit de imagini inedite ale clădirilor din anii respectivi. Textul este scris în limbile română, engleză şi rusă.
A elaborat:
Diana JIERU

GHIDUL STRĂZILOR

Eremia, Anatol. Ghidul străzilor  / Anatol Eremia. – Ch. : Iulian, 2000. – 104 p.
Toponimia e istoria nescrisă a țării, e graiul viu de secole și milenii al poporului. Unele denumiri evocă evenimente și întâmplări demult petrecute, altele redau starea socială, fiscală sau juridică a locuitorilor. Ghidul străzilor din Chișinău, numele cărora au fost aprobate și recomandate uzului practic prin deciziile Primăriei din 25 iulie 1991, 21 iulie 1992 și prin altele de data trecută și prin altele de data recentă, din anii 1997-1999, se publică în scopul restabilirii, reglementării și ocrotirii fondului toponimic urban.Partea I cuprinde pentru fiecare unitate topografică urbană: denumirea actuală recomandată, ortografiată în limba română și transcrisă în limba rusă, denumirea anterioară, mențiuni privind localizarea toponimului. Partea II oferă cititorului aceleași informații, dar într-o altă ordine: denumirea anterioară, denumirea actuală recomandată, ortografiată în limba română transcrisă în limba rusă, mențiuni privind localizarea toponimului.
A elaborat: 
Diana JIERU

BISERICA SFÂNTULUI IERARH NICOLAE DIN CHIŞINĂU

Poştarencu, Dinu. Biserica Sfântului Ierarh Nicolae din Chişinău  / Dinu Poştarencu. – Ch. : [S. n.], 2002. – P. 16 
Cartea conţine informaţii privind istoria fondării Spitalului orăşenesc din Chişinău (în prezent Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie) şi a Bisericii„Sfântul Ierarh Nicolae” (fost paraclis al spitalului orăşenesc, construit în 1901, arhitect V. Ţâganco), ambele situate pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, 190. Pe locul acestei biserici s-a aflat cândva un alt locaş, Biserica „Sfântul Pavel din Teba”. 
A elaborat:
Diana JIERU

КИШИНЁВ : ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Кишинёв : Энциклопедия / гл. ред. : А.И. Тимуш. – К. : Гл. редакция Молдавской Советской Энциклопедии, 1984. – 576 с. : фот.
Este o enciclopedie a orașului Chișinău, include circa 1300 de articole, aranjate în ordine alfabetică, ce conțin informații despre populația, istoria, transportul, condițiile naturale ale orașului, dezvoltarea economică, socială și culturală. Cartea reflectă viața Chișinăului din perioada sovietică.
~~~~~
Универсальное справочное издание освещает все стороны жизни города, его историческое прошлое. Образные очерки рассказывают о природных условиях, населении и истории города, его экономическом и социальном развитии, о науке и культуре. Основная часть книги содержит около 1300 статей, расположенных в алфавитом порядке, которые информируют о наиболее значительных жилых районах города, его крупных предприятиях, учебных заведениях, научно-исследовательских и культурно-просветительных учреждениях, о наиболее крупных улицах и площадях, архитектурных памятниках и сооружениях, о печати и творческих союзах, спортивных обществах, общественных организациях.
A elaborat: 
Diana JIERU

TEZAURE DIN MUZEELE ORAŞULUI CHIŞINĂU

Tezaure din muzeele oraşului Chişinău (secolele XVI-XVIII) / Ministerul Culturii al Republicii Moldova ; Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei ; coord. : Viorel M. Butnaru. – Ch. : Ed. Universitas, 1994. – 130 p.
Lucrarea valorifică un număr de 41 de descoperiri numismatice păstrate în colecţiile a trei muzee: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeul de Arheologie şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. În al doilea capitol, întitulat Emitenţi şi emisiuni monetare, sunt prezentate „spaţiile monetare” din care au provenit monedele şi anume: Imperiul Otoman, Imperiul Romano-German, Moldova, Polonia, Ragusa, Rusia, Spania, Suedia, Timurizii, Transilvania, Ungaria şi Veneţia. Acest capitol cuprinde diverse informaţii istorice şi numismatice. Volumul se încheie cu un indice şi este însoţit de ilustraţii: o hartă a Moldovei istorice din secolele XVI şi XVII, planşe cu monede de aur şi argint, obiecte de podoabă, accesorii vestimentare şi vase. 
A elaborat: 
Diana JIERU

ЕВРЕЙСКИЙ КИШИНЕВ

Еврейский Кишинев : [путеводитель] / Евр. б-ка им. И. Мангера ; сост. : Сарра Шпитальник ; отв. за вып. : А. Бацманова. – К. : S. n., 1995. – 15 с.
Ghidul de față își propune să facă aducă la cunoștința cititorilor și turiștilor oraşului informații despre unele obiective turistice ce reflectă viața evreilor din Chișinău în a doua jumătate a sec. XIX și în sec. XX: Spitalul Evreiesc, Sinagogile din Chișinău, casele de copii și monumentele evreiești ș.a.
                                                                    ~~~~~
Путеводитель ставит перед собой задачу познакомить читателей и экскурсантов с некоторыми сохранившимися достопримечательностями, связанными с жизнью евреев Кишинева в. 2-ой пол. XIX и XX столетия.
A elaborat:
Diana JIERU

BIBLIOGRAFIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Bibliografia Municipiului Chișinău. 1995 / Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” ; Serviciul bibliografic ; alcăt. : T. Verebcean ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Museum, 1996. – P. 288 
Lucrarea bibliografică reflectă diversitatea vieții social-politice, economice, culturale și alte probleme ale municipiului care au avut loc în anul 1995, având ca scop informarea publicului larg despre sursele ce fac referință la Chișinău. Indexul include titluri de cărți noi, articole din culegeri, publicații periodice despre capitală în anul respectiv. Este inclus un index alfabetic de nume și un index pe subiecte.
A elaborat:
Diana JIERU

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A REPUBLICII MOLDOVA: 50

Academia de Științe a Republicii Moldova: 50 [ghid inform.] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, pref. de acad. Andrei Andrieș. – Ch. : [S. n.], 1996. – P. 178 
Ghidul informativ Academia de Științe a Republicii Moldova a apărut în preajma jubileului de 50 ani de la înființarea primelor instituții științifice de tip academic în Republica Moldova, incluzându-se informații vizavi de istoria Academiei de Științe a Republicii Moldova în aspectele și structurile ei de bază: prezidiu, secții, institute. Un compartiment aparte îl constituie succintele prezentări ale activității tuturor membrilor academiei: titulari și corespondenți, precum și lista membrilor de onoare din țară și de peste hotare. Sunt prezentate secțiile de științe socio-umane, științe biologice și chimice, științe fizice și matematice, științe tehnice, ştiințe medicale și instituțiile atașate de prezidiul Academiei de Științe a R. Moldova.
La final, sunt incluse anexe în care sunt prezente listele consiliilor științifice specializate, membrii Academiei de Științe a Republicii Moldova: membrii titulari, membrii corespondenți, membrii de onoare.
A elaborat: 
Diana JIERU

MUZEUL BASARABEAN ÎN FLUXUL ISTORIEI

Ploşniţă, Elena. Muzeul basarabean în fluxul istoriei / Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu ; Muzeul Național de Istorie a Moldovei ; Elena Ploşniţă ; pref. de Radu Florescu. – Ch. : Civitas, 1998. – 152 p.
 Volumul are drept temă evoluţia muzeelor de pe teritoriul dintre Prut şi Nistru de la apariţia primelor colecţii în secolul al XIX-lea şi până la sfârşitul secolului al XX-lea. Sunt prezentate o serie de aspecte din activitatea muzeelor Republicii Moldova în anii 1990-1995. Sunt reflectate principalele şcoli muzeografice şi personalităţile reprezentative, dar şi perspectivele de dezvoltare a muzeografiei în Republica Moldova.Volumul include patru capitole: Premisele activității muzeale în Basarabia și apariția muzeului public; Repere din istoria dezvoltării muzeografiei basarabene în anii 1918-1944; Rețeaua muzeistică a Republicii Moldova în perioada regimului sovietic și Reflecții asupra dezvoltării muzeografiei în etapa actuală.
A elaborat:
Diana JIERU

luni, 4 august 2014

MEMBRII ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Dicţ. (1961-2006) / Acad. de Ştiinţe a Moldovei  col. red. : acad. Haralambie Corbu, ... – Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2006 (Combinatul Poligr.). – 431 p. – (Col. „Academica”).
Ediţia în cauză este, de fapt, un dicţionar și cuprinde nume notorii de savanţi autohtoni şi străini din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, universităţi, uniuni de creaţie. Numele incluse în acest dicționar sunt din diverse domenii: medicină, istorie, fizică, economie, ligvistică etc., iar după gradul științific sunt doctori habilitați, ingineri, critici, istorici literari.Dicţionarul include biografiile și realizările ştiinţifice a 75 de membri titulari, 84 de membri corespondenţi, 53 de membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Compartimentul cu privire la membrii de onoare include somităţi ştiinţifice de referinţă din diferite ţări europene: Germania, Franţa, Polonia, România, Rusia. La final este un index de nume și bibliografia generală. 
A elaborat: 
Diana JIERU

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

Institutul Patrimoniului Cultural = Institute of Cultural Heritage / [aut. : Valentin Dergaciov, Tudor Stavilă] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : Epigraf. - 2008. – P.128 
Institutul Patrimoniului Cultural a fost creat în anul 2006 drept urmare a reorganizării instituţiilor ştiinţifice din cadrul AŞM. Institutul a fost format prin contopirea a trei instituţii existente anterior: Institutul de Arheologie şi Etnografie, Institutul de Cercetări Interetnice şi Institutul Studiul Artelor. Astfel, Institutul Patrimoniului Cultural reprezintă principala instituţie ştiinţifică din ţară, ce are drept sarcină principală cercetarea şi valorificarea moştenirii culturale în domeniile ştiinţifice: arheologie, etnologie şi studiul artelor. Prezenta ediţie include informaţii istorice, bibliografice şi imagini documentare despre activitatea celor trei domenii ştiinţifice relativ independente: Arheologie, Etnologie şi Studiul Artelor. 
Fiecare domeniu este structurat în trei centre, tematic profilate în următoarele domenii: Centrul arheologie cu tematica Arheologia spaţiului Carpato-Nistrean, Centrul etnologie cu tema Etnii şi relaţii interetnice în Republica Moldova şi Centrul studiul artelor cu tema Geneza, evoluţia şi tipologia artelor.
Răsfoind această ediţie obţinem informaţii generale despre structura fiecărui centru aparte; despre colaboratorii Institutului Patrimoniului Cultural; despre seminarele şi consiliile ştiinţifice, ce funcţionează în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural; despre cele trei reviste ştiinţifice, editate sub egida Institutului patrimoniului Cultural, respectiv a celor trei Centre din componenţa lui. Textul cărții este prezentat paralel în limbile română şi engleză.
A elaborat: 
Diana JIERUSIMBOLURILE NAŢIONALE ALE REPUBLICII MOLDOVA

Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice; coord. şi red. şt.: Silviu Andrieş-Tabac; consiliul red.: Vasile Bahnaru, Alexei Colâbneac, Anatol Eremia [et. al.]. – Chişinău : [S. n.], 2011. – 636 p.
Ediţia este prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la adoptarea Stemei de Stat şi a Drapelului de Stat ale Republicii Moldova, precum şi împlinirea a 15 ani de la crearea Comisiei Naţionale de Heraldică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.
În volum au fost adunate şi prezentate simbolurile naţionale oficiale ale statului. Lucrarea conţine informaţii textuale şi grafice despre: Stema de Stat, Drapelul de Stat, Imnul de Stat, Simbolurile naţionale derivate şi complementare, Distincţiile de Stat, Moneda naţională, Simbolurile Forţelor Armate, Simbolurile Vămii, Simbolurile oficiale ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Armorialul teritorial, Comisia Naţională de Heraldică ş.a.   
A elaborat:
Diana JIERU


UZINA DE APĂ CHIŞINĂU

Uzina de Apă Chişinău = Фабрика воды Кишинэу (1892-2002) / S.A. „Apă-Canal Chişinău” ; colectivul de aut.: Ion Junea ; Sergiu Calos ; Nicolae Vetrogon ; Ghenadie Danileico ; Lidia Paşa. – Chişinău : S. n., 2002. – 230 p. : fot.
 Ediţia a apărut cu ocazia împlinirii a 110 ani de la punerea în funcţiune a sistemului centralizat de alimentare cu apă a oraşului Chişinău. Lucrarea descrie: istoria şi evoluţia sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, sursele de apă ale oraşului, informaţii referitoare la calitatea apelor, izvorul artezian orăşenesc, inaugurarea în 1892 a întreprinderii „Uzina de apă”, pierderile suferite de reţeaua de apă şi canalizare în urma războaielor, perioada de restaurare, redenumirea „Uzinei de apă” în „Vodosovet” (1940-1944), apoi în „Vodocanal trest” (1945-1970) şi în final „Apă-Canal Chişinău” ş.a. Informaţia este prezentată în două limbi română şi rusă. Textele sunt însoţite de multiple fotografii ce ilustrează: sacale făcând coadă la izvorul artezian orăşenesc, Castelul de apă din Chişinău, Staţia de epurare biologică, clădirea „Apă-Canal Chişinău” ş.a.  
A elaborat:
Diana JIERU

miercuri, 30 iulie 2014

MOLDOVA: LOCURI ŞI MONUMENTE SACRE ŞTIUTE ŞI MAI PUŢIN ŞTIUTE

Moldova : Locuri şi monumente sacre ştiute şi mai puțin ştiute : Dedicată celei de a 165-a aniversări a sfinţirii Catedralei Romano-Catolice din Chişinău = Молдова : Святые места и памятники известные и малоизвестные = Moldova : Sacred places and monuments well-known and less-known / aut.-alcăt. : Nelea Saganova ; trad. în limba engl. : Elena Ajder, trad. în limba rom. : Ecaterina Maximenco. – Ch. : Ed. „Ştrih” SRL, 2008. – 144 p. – Text în limbile rom., rusă, engl.

Albumul conţine fotografii ale monumentelor de valoare artistică şi istorică, a monumentelor de arhitectură, a locaşelor sfinte (biserici ortodoxe şi catolice, mănăstiri) din Republica Moldova şi Chişinău. O atenţie deosebită este acordată artei religioase catolice. Un capitol aparte este dedicat Bisericii catolice „Providenţa Divină” (din 2001 – Catedrala „Providenţa Divină”, centrul spiritual al Episcopiei romano-catolice de Chişinău). Capitolul include informaţie detaliată privind istoria construcţiei bisericii, arhitectura ei, descrierea interioarelor, proiectul lucrărilor de reparare şi restaurare, mozaicul din interiorul catedralei, vitraliile din geamurile ei. Capitolul conţine numeroase fotografii ale Catedralei şi Clopotniţei din 2002, 2007; imagini din interiorul Catedralei (vederi din diverse unghiuri de vedere), fotografii ale icoanelor, Capelei Maicii Domnului, ale Bunului Sfat etc.). Textul este scris în limbile română, rusă şi engleză.
A elaborat:
Diana JIERU

MUZEUL BISERICESC DIN CHIŞINĂU - GENEZĂ, ÎMPLINIRI, PRIBEGII

Moldova : Locuri şi monumente sacre ştiute şi mai puțin ştiute : Dedicată celei de a 165-a aniversări a sfinţirii Catedralei Romano-Catolice din Chişinău = Молдова : Святые места и памятники известные и малоизвестные = Moldova : Sacred places and monuments well-known and less-known / aut.-alcăt. : Nelea Saganova ; trad. în limba engl. : Elena Ajder, trad. în limba rom. : Ecaterina Maximenco. – Ch. : Ed. „Ştrih” SRL, 2008. – 144 p. – Text în limbile rom., rusă, engl.
În iunie 2006 s-au împlinit 100 de ani de la înființarea primului așezământ muzeal bisericesc din Basarabia – Muzeul de Antichități Bisericești din Chișinău. Muzeul s-a născut din inițiativa preoțimii locale, cu sprijinul intelectualității basarabene, fără spații generoase și colecții grandioase. Pe parcursul existenței muzeului, în fondurile lui au intrat diverse categorii de piese reprezentative pentru istoria Bisericii basarabene și pentru cultura națională.Pe data de 14 septembrie 2006, la Muzeul Național de Arheologie și Istorie a avut loc o interesantă manifestare științifică – conferința Muzeul Bisericesc din Chișinău – geneză, împliniri, pribegii..., organizată din inițiativa instituției gazde, în colaborare cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.În cadrul conferinţei au fost puse în discuţie mai multe comunicări, care au reflectat diverse subiecte legate de primul muzeu bisericesc din Basarabia: apariţia şi evoluţia muzeului, patrimoniul muzeal şi caracteristicile lui, semnificaţia conceptelor de „muzeu bisericesc” şi „muzeu antireligios”, pribegiile muzeului pe teritoriul României şi sfârşitul lui tragic, necesitatea creării unui nou muzeu bisericesc ş.a.

Cartea cuprinde diverse imagini ce ţin de istoria muzeului şi mărturii documentare cu privire la patrimoniul muzeului. Materialele sunt ordonate cronologic.
A elaborat:
Diana JIERU

MEMBRII ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Dicţ. (1961-2006) / Acad. de Ştiinţe a Moldovei  col. red. : acad. Haralambie Corbu, ... – Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2006 (Combinatul Poligr.). – 431 p. – (Col. „Academica”).
Ediţia în cauză este, de fapt, un dicţionar și cuprinde nume notorii de savanţi autohtoni şi străini din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, universităţi, uniuni de creaţie. Numele incluse în acest dicționar sunt din diverse domenii: medicină, istorie, fizică, economie, ligvistică etc., iar după gradul științific sunt doctori habilitați, ingineri, critici, istorici literari.
Dicţionarul include biografiile și realizările ştiinţifice a 75 de membri titulari, 84 de membri corespondenţi, 53 de membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Compartimentul cu privire la membrii de onoare include somităţi ştiinţifice de referinţă din diferite ţări europene: Germania, Franţa, Polonia, România, Rusia.La final este un index de nume și bibliografia generală
A elaborat:
Diana JIERU

STRĂZILE CHIŞINĂULUI. DENUMIRI VECHI ŞI ACTUALE

Poştarencu, Dinu. Străzile Chişinăului. Denumiri vechi şi actuale / Dinu Poştarencu ; Primăria municipiului Chişinău. – Chişinău : Civitas, 1998. – P. 16.
 Tipăritura începe cu o scurtă retrospectivă istorică a constituirii planului oraşului Chişinău. Ediţia reflectă modificările numelor de străzi din zona istorică a oraşului şi include nomenclatorul străzilor în perioada 1812-1918, în anii 1924-1940, 1941-1944, 1944-1989 şi denumirile actuale. În lucrare se mai regăsesc: Planul Chişinăului la 1800, Planul oraşului Chişinăul la sfârşitul sec. XIX-lea - încep. sec. XX-lea, Planul oraşului în 1939 şi în 1998. La finele lucrării este inserată o bibliografie şi câteva fotografii de epocă.
A elaborat:
Diana JIERU

luni, 28 iulie 2014

OPACI. FILE DE ISTOIRE.

Furtună, Al. Garaba, Vl. Opaci. File de istorie. Chişinău, Tipograf Sirius SRL, 2010, 294 p.

În lucrare şi-a găsit reflectare istoria localităţii OPACI (r-l Căuşeni) de la prima atestare documentară şi până în prezent. O atenţie deosebită a fost acordată studierii vieţii social-economice şi culturale, procesului demografic etc. Materialul local a fost încadrat într-un larg context istoric şi analizat în plan evolutiv. Studiul poate fi de un real folos în procesul de predare a istoriei.
A efectuat:
Diana JIERU

duminică, 27 iulie 2014

RAIONUL TELENEŞTI. DEVENIRE SA ÎN TIMP

Furtună, A., Ţopa, T., Moraru, A. Raionul Teleneşti. Devenire sa în timp. - Chişinău 2013. - P. 503. 

Volumul este dedicat istorie satelor raionului Teleneşti. Lucrarea reflectă aspecte din istoria tuturor satelor acestui raion. Lucrarea are caracter enciclopedic.
A efectuat: 
Diana JIERU

luni, 21 iulie 2014

MĂNĂSTIREA CĂPRIANA

Postică, Gheorghe. Mănăstirea Căpriana: de la intemeiere până în zilele nostre / Gheorghe Postică; ULIM; Mitropolia Chişinăului şi îbtregii Moldovei. - Chişinău. - 2000. - Centru Editorial Poligrafic ULIM. - P. 76.
Lucrarea este consacrata jubileului de 2000 de ani de la nasterea Domnului Iisus Hristos si a aparut cu binecuvantarea Inalta Prea Sfintitului Vladimir, Mitropolit al Chisinaului si Intregii Moldove.
A efectuat:
Diana JIERU

PATRIMONIUL CULTURAL AL REPUBLICII MOLDOVA: DE LA REALITATE LA NECESITATE

Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitate / Min. Culturii al Rep. Moldova, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor; coord.: Ion Ştefăniță; col. red.: Ecaterina Balan, Aliona Cherdivară, Vadim Oboroceanu [et a.]. – Ch. „Continental Grup” SRL, 2011. – 130 p. : fot., fot. color.
Cartea Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitate reprezintă rezultatul acestor cercetări.
„În total au fost inspectate 788 de monumente din cele 29 de raioane ale Republicii Moldova (338 de biserici, 49 de conace bioereşti, 11 case memoriale, 10 spitale cu parc, 18 manastiri, 10 mori, 4 poduri şi 6 staţii de cale ferată), toate parte a Registrului Naţional al Monumentelor din Republica Moldova.” Fiecare conac și biserică include și imagini color.
„Patrimoniul arhitectural constituie una dintre cele mai reprezentative file din moștenirea culturală a omenirii, studierea și protecția cărora a devenit o normă obligatorie a fiecărei țări. Cunoașterea obiectivelor de arhitectură ne permite o mai bună cunoaștere a trecutului istoric, iar valorificarea și păstrarea lor trebuie să fie parte a unui regim legal durabil de ocrotire” afirmă Ion Ștefăniță, directorul general al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor

luni, 14 iulie 2014

RETRO CHIŞINĂU

Retro Chişinău / Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor; coord. Vol. Ion Ștefăniță. – Ch. : „Continental Grup ” SRL, 2011. – 96 p.
 Este un album-foto editat de Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. Începe cu un cuvânt introductiv, Chişinăul din inima noastră, semnat de istoricul Iurie Colesnic.
Imaginile alb-negru, incluse în lucrare, datează de la sfârșitul secolului XIX şi ilustrează: periferia orașului Chișinău, Piața Centrală, Gimnaziul de fete Fidler, Școala Eparhială de Fete, Casa Krupenski, Casa Catargi, Hotelul Petregof, Hotelul Londra, Casa Donici, bd. Alexandru (azi bd. Ștefan cel Mare), Porţile Sfinte, Vila Cerchez, Gara Feroviară, Vechea Catedrală, Biserica Luterană, Biserica Sf. Ilie, Hotelul Suisse, Seminarul Teologic etc.
A efectuat:
Diana JIERU

EXPOZIŢIA VEGETAŢIA MOLDOVEI DIN GRADINA BOTANICĂ A AŞM

Gheorghe Postolache. Expoziţia Vegetaţia Moldovei din Gradina Botanică A AŞM / Gh. Postolache; Acad. de Științe a Moldovei. – Chișinău : Î.E.P. Știința, 2010. – 80 p.

Lucrarea este consacrată împlinirii a 60 de ani de la instituirea Grădinii Botanice a Academiei de Știinţe a Moldovei, amplasată în partea de est a oraşului Chişinău. Ediţia include 7 capitole: modele de elaborare; caracterizarea generală a teritoriului; vegetația forestieră; microexpoziția vegetație de stepă; microexpoziția pajişti mezofite de luncă; microexpoziția pajişti mezofite de deal; colecţii specii de plante rare.
Cartea Expoziția Vegetația Moldovei din Grădina Botanică a AȘM familiarizează cititorul cu diversitatea speciilor de plante autohtone, descrie metodele folosite la mobilizarea genofonului autohton și principiile de creare a 12 microexpoziții de forestiere, plus o microexpoziție de stepă și două de luncă. Ediţia este destinată cercetătorilor științifici, specialiștilor în botanică.
A efectuat: 
Diana JIERU

UZINA DE APĂ CHIŞINĂU

Uzina de Apă Chişinău = Фабрика воды Кишинэу (1892-2002) / S.A. „Apă-Canal Chişinău” ; colectivul de aut.: Ion Junea ; Sergiu Calos ; Nicolae Vetrogon ; Ghenadie Danileico ; Lidia Paşa. – Chişinău : S. n., 2002. – 230 p. 

Ediţia a apărut cu ocazia împlinirii a 110 ani de la punerea în funcţiune a sistemului centralizat de alimentare cu apă a oraşului Chişinău. Lucrarea descrie: istoria şi evoluţia sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, sursele de apă ale oraşului, informaţii referitoare la calitatea apelor, izvorul artezian orăşenesc, inaugurarea în 1892 a întreprinderii „Uzina de apă”, pierderile suferite de reţeaua de apă şi canalizare în urma războaielor, perioada de restaurare, redenumirea „Uzinei de apă” în „Vodosovet” (1940-1944), apoi în „Vodocanal trest” (1945-1970) şi în final „Apă-Canal Chişinău” ş.a.
A efectuat:
Diana JIERU


duminică, 22 iunie 2014

LEOVA

Mititelu, Ion. Leova : file din istorie, 1940-1990 / Ion Mititelu, Ion Ștefăniță. – Ch. : „Continetal Grup” SRL, 2009. – 176 p.

„Fără cunoașterea istoriei satelor, comunităților, obiceiurilor și tradițiilor neamului păstrate de locuitorii satelor noastre nu poți cunoaște istoria autentică a neamului” afirmă Elena Șișcanu, conferențiar, doctor universitar.
Cartea este dedicată istoriei localităţii Leova şi include o listă a primarilor oraşului, o cronică a apariţiei şi evoluţiei, transformărilor sociale, administrative, economice și culturale ş.a.
Capitolul Personalităţi notorii ale oraşului, realizat în memoria compozitorului Petre Teodorovici şi interpreţilor Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, conţine informaţii despre viaţa şi opera acestora. Lucrarea include fotografii alb-negru şi anexe cu documente istorice.
A efectuat: 
Diana JIERU