duminică, 16 iunie 2013

Matematici Aplicate in EconomieMatematici aplicate in economie / Sergiu Cataranciuc, Gheorghe Capatana, Silviu Maximilian; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Matematica si Informatica, Dep. Matematici Aplicate - Ch.: CEP USM, 2012. - 388 p.
ISBN 978-9975-71-328-3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu